Informace o ochraně osobních údajů 

Ochrana osobních údajů je pro nás důležitá, přistupujeme k ní zodpovědně a dodržujeme právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů. Rádi bychom Vám proto poskytli informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jaké důvody k tomu máme, jaké jsou Vaše práva a další informace, které by vás mohly zajímat. 

Chceme, abyste byli přesvědčeni, že Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Naším cílem je být transparentní vůči všem zákazníkům, abychom si byli jisti, že rozumějí tomu, jak používáme jejich osobní údaje. 

Přečtěte si níže uvedené informace, které jsou sestaveny tak, aby byly co nejvíce přehledné a praktické, a abyste snadno našli, co hledáte. 

Pokud Vám po přečtení informace bude cokoli nejasné, rádi Vám poskytneme vysvětlení. Kontaktujte nás na našich kontaktních údajích uvedených níže.  

 1. Kdo je provozovatel Vašich osobních údajů?
 2. Kde nás můžete kontaktovat? 
 3. Jaké údaje o Vás získáváme? 
 4. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jakým způsobem je využíváme? 
 5. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům? 
 6. Jak dlouho jsou Vaše údaje uchovávány? 
 7. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 
 8. Kde můžete svá práva uplatnit? 
 9. Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? 
 10. Obecné informace o zpracovávání osobních údajů. 

 

1. Kdo je provozovatel Vašich osobních údajů? 

Provozovatelem osobních údajů je společnost Goldpress s.r.o., se sídlem Vančurova 3148/11, 615 00 Brno, IČO: 269 32 911, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, odd. C, vložka č. 46304. 

Hlavním zaměřením naší společnosti je výroba svatebních oznámení, svatebních doplňků, novoročenek, promočních oznámení, obálek, vizitek, razítek apod. 

Chtěli bychom Vás ujistit, že Vaše údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a vždy na konkrétní účel zpracování.

 Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU (2016/679) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR"), jakož i s jinými platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. 

2. Kde nás můžete kontaktovat? 

Kontaktujte nás v případě potřeby: 

 • poštou na adrese: Goldpress s.r.o., se sídlem Vančurova 3148/11, 615 00 Brno 
 • e-mailem na adrese: goldpress@goldpress.cz 
 • telefonicky na tel. č. +420 603 216 631 

 

3. Jaké údaje o Vás získáváme? 

Tato část Vás seznamuje s typem osobních údajů, které od Vás můžeme získat během využívání našich služeb. 

Využívání našich služeb znamená:

 

Získáváme jen takové osobní údaje, abychom Vám mohli řádně poskytovat naše služby, jednotlivé produkty a také abychom chránili naše oprávněné zájmy. 

Zpracováváme zejména tyto osobní údaje:

 • základní osobní údaje jako jméno, příjmení, adresa bydliště
 • kontaktní údaje např. telefonní číslo, e-mail, kontaktní adresa, příp. fakturační adresa
 • Vaše přihlašovací údaje, pokud si u nás vytvoříte účet, jako např. přihlašovací jméno a heslo
 • transakční údaje o provedených platbách za naše služby. 

 

4. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje a jakým způsobem je využíváme? 

Pro lepší pochopení, pro jaké účely používáme Vaše osobní údaje, jsme jejich zpracovávání rozdělili na dvě části. 

Zpracování bez potřeby Vašeho souhlasu 
Zpracování na základě plnění smlouvy, resp. k provedení opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy 

Vaše osobní údaje jsou nezbytné k tomu, abychom Vám mohli poskytnout naše služby a vyřídit Vaši objednávku, jakož i k zodpovězení Vašich dotazů před uzavřením smlouvy, a to na právním základě plnění smlouvy, kterou stranou jste Vy, jako dotyčná osoba, případně na provedení opatření na Vaši žádost před uzavřením smlouvy. Pokud nám tyto informace neposkytnete, nebudeme schopni Vaši objednávku vyřídit a poskytnout Vám naše služby. 

Zpracování na základě oprávněných zájmů 

Naším oprávněným zájmem je:

 • obhajoba případných právních nároků, řešení sporů, stížností (např. v případě, že není spokojenost s poskytnutými službami apod.)
 • péče o potřeby našich zákazníků, včetně dodání našich produktů a služeb
 • ochrana a podpora našeho majetku, obchodu, zákazníků
 • přímý marketing týkající se výlučně našich produktů a služeb a již existujících zákazníků. 

 

Zpracování s Vaším souhlasem 
Zpracovávání na marketingové účely 

Vaše osobní údaje zpracováváme pro marketingové účely pouze v případě, že máme od Vás pro tento účel udělen souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Udělení Vašeho souhlasu je dobrovolné. Marketing zahrnuje nabídku našich služeb a produktů, např. formou zasílání marketingových nabídek na Vaši emailovou adresu (newsletter) nebo poštou. V případě, že souhlas neudělíte, nebudeme Vás moci seznamovat s nabídkou nových služeb nebo produktů nebo výhodných nabídek. 

5. Kdo může mít přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše údaje jsou v rámci vyřizování objednávky a plnění smlouvy poskytované našim dodavatelům, jako např. logistické společnosti, poskytovatelé poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení objednávky, advokátní kanceláře za účelem poskytnutí právních služeb, příp. externí společnosti spravující naše systémy apod. 

Zpřístupňujeme jen ty osobní údaje, které našim dodavatelům umožňují poskytování služeb. 

6. Jak dlouho jsou Vaše údaje zpracovávány? 

Vaše údaje budou uchovávány po dobu trvání účelu, na který jsme Vaše osobní údaje získali. V případě, že došlo k uzavření smlouvy, Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání smlouvy a 5 let po jejím ukončení. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely, budou Vaše osobní údaje uchovávány 5 let po jeho udělení. 

7. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů? 

Při zpracovávání Vašich osobních údajů můžete uplatnit tato práva: 

Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo požadovat od nás potvrzení o tom, zda a jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Chcete-li získat kopii Vašich osobních údajů, kontaktujte nás. 

Chci vědět víc: Součástí tohoto práva je naše povinnost poskytnout Vám informace o účelu zpracování Vašich osobních údajů, kategorií dotčených osobních údajů, komu jsou osobní údaje zpřístupňovány, o době uchovávání osobních údajů, o právu podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 

Právo na opravu 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, neúplné nebo neaktuální, kontaktujte nás a provedeme nápravu. 

Právo na výmaz (právo být zapomenutý) 

Existuje několik situací, kdy máte právo na vymazání Vašich osobních údajů, např. pokud:

 • osobní údaje již nepotřebujeme na účel, pro který byly získány
 • úspěšně jste namítali vůči zpracovávání Vašich osobních údajů
 • odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
 • osobní údaje jsme zpracovávaly nezákonně. 

 

Chci vědět víc: Každá žádost o výmaz podléhá individuálnímu posouzení a vyhodnocení, zda jsou splněny podmínky pro výmaz, protože naše společnost může mít povinnost, případně oprávněný zájem, pokud převažuje nad Vašimi zájmy, si osobní údaje ponechat. 

Právo na omezení zpracování 

V případech, kdy není jasné, zda a kdy se osobní údaje musí vymazat, obecně můžete uplatnit právo na omezení zpracování. Toto právo lze uplatnit, např. pokud:

 • je přesnost osobních údajů zpochybněna
 • nechcete vymazat osobní údaje
 • údaje nejsou potřeba na původní účel, ale nemohou být ještě vymazány z právních důvodů
 • se rozhoduje o námitce proti zpracování. 

 

Právo na přenositelnost údajů 

Máte právo dostat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a poslat je jinému provozovateli. 

Právo namítat 

Máte právo namítat proti zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely nebo zpracování, které souvisí s vaší konkrétní situací. 

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávané v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás. 

Právo podat podnět nebo stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů 

Máte právo kdykoli se obrátit s Vaším podnětem nebo stížností ve věci zpracování osobních údajů na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČ: 70837627.

Kontaktní údaje na Úřad na ochranu osobních údajů: Tel.: +420 234 665 800 Fax: +420 234 665 444 e-mail: posta@uoou.cz Webová stránka: https://www.uoou.cz 

8. Kde mohu svá práva uplatnit? 

Svá práva můžete uplatnit v naší společnosti, a to zasláním emailu, písemně poštou na adresu sídla společnosti, případně telefonicky. Všechny potřebné kontaktní údaje uvedené ve bodě 2, této informace. 

Chci vědět víc: Vyjádření a oznámení k uplatněným právům poskytujeme bezplatně, nejpozději do 1 měsíce od doručení Vaší žádosti. Tuto lhůtu můžeme v určitých případech prodloužit o další 2 měsíce. 

9. Jak mohu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů? 

Pokud jste udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů provedeného na základě tohoto souhlasu pro jeho odvolání. 

Chci vědět více: V případě, že chcete svůj souhlas odvolat, uveďte prosím Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, abychom dovedli zjistit kdo jste. Stačí nám sdělit, že svůj souhlas odvoláváte a Vaše údaje nebudeme k tomuto účelu dále uchovávat. 

10. Všeobecné informace o zpracování osobních údajů 

V této části Vám přístupnější a srozumitelnější formou vysvětlíme, co je vlastně zpracování osobních údajů, a jednotlivé pojmy spojovány se zpracováním. 

Osobní údaj – jakákoliv informace, na jejímž základě Vás můžeme identifikovat, jako např. jméno, příjmení, ale i email, IP adresa apod. 

Dotyčná osoba – jste jí Vy, pokud se jedná o Vaše osobní údaje. 

Zpracování osobních údajů – jakákoliv činnost, kterou provozovatel provádí s Vašimi osobními údaji, např. jejich získávání, zaznamenávání, uchovávání apod. 

Provozovatel – osoba, která určí účel a prostředky zpracování osobních údajů. 

Zprostředkovatel – ten, kdo zpracovává osobní údaje pro provozovatele jeho jménem. 

Účel – proč zpracováváme Vaše osobní údaje. 

Oprávněný zájem – zájem provozovatele nebo jiného subjektu, z něhož vyplývá potřeba zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud převažuje nad zájmy dotčené osoby. 

Nařízení GDPR – hlavní právní předpis týkající se ochrany Vašich osobních údajů, který platí od 25. května 2018. Tato informace je účinná od 25. 05. 2018

přejít na aktuality

Aktuálně

Vánoční a novoroční přání 2019

23. října 2018
Novoroční a vánoční přání pro rok 2019 si můžete prohlédnout na našem e-shopu.

PODZIMNÍ KOLEKCE

27. září 2018
Nové podzimní kousky najdete právě teď na našem e-shopu. Přírodní motivy jsou letos velmi oblíbené, a proto jsme je i my zařadili mezi náš sortiment.