Informácia o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, pristupujeme k nej zodpovedne a dodržiavame právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov. Radi by sme Vám preto poskytli informácie o tom aké osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Chceme, aby ste boli presvedčení, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Naším cieľom je byť transparentní voči všetkým zákazníkom, aby sme si boli istí, že rozumejú tomu, ako používame ich osobné údaje.

Prečítajte si nižšie uvedené informácie, ktoré sú zostavené tak, aby boli čo najviac prehľadné a praktické, a aby ste ľahko našli, čo hľadáte. Ak Vám po prečítaní informácie bude čokoľvek nejasné, radi Vám poskytneme vysvetlenie. Kontaktujte nás na našich kontaktných údajoch uvedených nižšie.

  1. Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?
  2. Kde nás môžete kontaktovať?
  3. Aké údaje o Vás získavame?
  4. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a akým spôsobom ich využívame?
  5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
  6. Ako dlho sú Vaše údaje spracúvané?
  7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
  8. Kde môžete svoje práva uplatniť?
  9. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?
  10. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Kto je prevádzkovateľ Vašich osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Multigrafika s.r.o., so sídlom Rajecká 13, 821 07 Bratislava, IČO: 35 684 798 , zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sro, vlož. č.: 10490/B.

Hlavným zameraním našej spoločnosti je výroba svadobných oznámení, svadobných doplnkov novoročných pozdravov, promočných oznámení, obálok, vizitiek, pečiatok a pod.

Chceli by sme Vás ubezpečiť, že Vaše údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a vždy na konkrétny účel spracúvania.

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

2. Kde nás môžete kontaktovať?

Kontaktujte nás v prípade potreby:

 

3. Aké údaje o Vás získavame?

Táto časť Vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od Vás môžeme získať počas využívania našich služieb.

Využívanie našich služieb znamená:

 

Získavame len také osobné údaje, aby sme Vám mohli riadne poskytovať naše služby, jednotlivé produkty, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame najmä tieto osobné údaje:

 

4. Prečo spracúvame Vaše osobné údaje a akým spôsobom ich využívame?

Pre lepšie pochopenie na aké účely používame Vaše osobné údaje, sme ich spracúvanie rozdelili na dve časti.

Spracúvanie bez potreby Vášho súhlasu
Spracúvanie na základe plnenia zmluvy, resp. na vykonanie opatrení na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy

Vaše osobné údaje sú potrebné na to, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby a vybaviť Vašu objednávku, ako aj k zodpovedaniu Vašich otázok pred uzatvorením zmluvy a to na právnom základe plnenia zmluvy, ktorou zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba, prípadne na vykonanie opatrení na Vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy. Ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudeme schopní Vašu objednávku vybaviť a poskytnúť Vám naše služby

Spracúvanie na základe oprávnených záujmov

Našim oprávneným záujmom je:

 

Spracúvanie s Vaším súhlasom
Spracúvanie na marketingové účely

Vaše osobné údaje spracúvame na marketingové účely len v prípade, ak máme od Vás na tento účel udelený súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Udelenie Vášho súhlasu je dobrovoľné. Marketing zahŕňa ponuku našich služieb a produktov, napr. formou zasielania marketingových ponúk na Vašu emailovú adresu (newsletter) alebo poštou. V prípade, ak súhlas neudelíte, nebudeme Vás môcť oboznamovať s ponukou nových služieb alebo produktov alebo výhodných ponúk.

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše údaje sú v rámci vybavovania objednávky a plnenia zmluvy poskytované našim dodávateľom, ako napr. logistické spoločnosti, poskytovatelia poštových a doručovateľských služieb za účelom doručenia objednávky, advokátske kancelárie za účelom poskytnutia právnych služieb, príp. externé spoločnosti spravujúce naše systémy a pod. Sprístupňujeme len tie osobné údaje, ktoré našim dodávateľom umožňujú poskytovanie služieb.

6. Ako dlho sú Vaše údaje spracúvané

Vaše údaje budú uchovávane po dobu trvania účelu, na ktorý sme Vaše osobné údaje získali. V prípade, ak došlo k uzatvoreniu zmluvy, Vaše osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy a 5 rokov po jej ukončení. V prípade udelenia súhlasu na marketingové účely budú Vaše osobné údaje uchovávané 5 rokov po jeho udelení.

7. Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov môžete uplatniť tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracúvame. Ak chcete získať kópiu Vašich osobných údajov, kontaktujte nás.

Chcem vedieť viac: Súčasťou tohto práva je naša povinnosť poskytnúť Vám informácie o účele spracúvania Vašich osobných údajov, kategórií dotknutých osobných údajov, komu sú osobné údaje sprístupňované, o dobe uchovávania osobných údajov, o práve podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, kontaktujte nás a vykonáme nápravu.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Existuje viacero situácií, kedy máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, napr. v prípade, ak:

 

Chcem vedieť viac:Každá žiadosť o výmaz podlieha individuálnemu posúdeniu a vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na výmaz, nakoľko naša spoločnosť môže mať povinnosť, prípadne oprávnený záujem, ak prevažuje nad Vašimi záujmami, si osobné údaje ponechať.

Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch, keď nie je jasné, či a kedy sa osobné údaje musia vymazať, si vo všeobecnosti môžete uplatniť právo na obmedzenie spracúvania. Toto právo možno uplatniť, napr. v prípade, ak:

 

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou.

Ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, obráťte sa na nás.

Chcem vedieť viac: Námietku môžete vzniesť aj proti automatizovanému rozhodovaniu. Ak namietnete voči spracúvaniu na účely marketingu, osobné údaje na takéto účely nebudeme ďalej spracúvať.

Máte právo kedykoľvek sa obrátiť s Vašim podnetom alebo sťažnosťou vo veci spracúvania osobných údajov na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220.

 

Kontaktné údaje na Úrad na ochranu osobných údajov: Tel.: + 421 2 32 31 32 14, Fax: + 421 2 32 31 32 34, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/

8. Kde môžem svoje práva uplatniť?

Svoje práva môžete uplatniť v našej spoločnosti a to zaslaním emailu, písomne poštou na adresu sídla spoločnosti, prípadne telefonicky. Všetky potrebné kontaktné údaje uvedené vo bode 2 tejto informácie.

Chcem vedieť viac: Vyjadrenia a oznámenia k uplatneným právam poskytujeme bezplatne, najneskôr do 1 mesiaca od doručenia Vašej žiadosti. Túto lehotu môžeme v určitých prípadoch predĺžiť o ďalšie 2 mesiace.

9. Ako môžem odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

Ak ste udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na marketingové účely, tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov vykonaného na základe tohto súhlasu pre jeho odvolaním.

Chcem vedieť viac: V prípade, ak chcete svoj súhlas odvolať, uveďte prosím Vaše meno, priezvisko, adresu bydliska, príp. dátum narodenia, aby sme vedeli zistiť kto ste. Stačí nám oznámiť, že svoj súhlas odvolávate a Vaše údaje nebudeme na tento účel ďalej uchovávať.

10. Všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov

V tejto časti Vám prístupnejšou a zrozumiteľnejšou formou vysvetlíme, čo je vlastne spracúvanie osobných údajov a jednotlivé pojmy spájané so spracúvaním.

Osobný údaj – akákoľvek informácia, na základe ktorej Vás môžeme identifikovať, ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, ale aj email, IP adresa a pod.

Dotknutá osoba – ste ňou Vy, ak sa jedná o Vaše osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov – akákoľvek činnosť, ktorú prevádzkovateľ vykonáva s Vašimi osobnými údajmi, napr. ich získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie a pod.

Prevádzkovateľ – ten, kto spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene

Sprostredkovateľ – ten, kdo zpracovává osobní údaje pro provozovatele jeho jménem.

Účel – prečo spracúvame Vaše osobné údaje

Oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania Vašich osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby.

Nariadenie GDPR – hlavný právny predpis týkajúci sa ochrany Vašich osobných údajov, ktorý sa začína uplatňovať od 25. mája 2018.Táto informácia je účinná od 25. 05. 2018